Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Op alle verkoopovereenkomsten, door wellnesswebshop.nl, aangegaan met derden (verder te noemen: opdrachtgever) alsmede op al onze aanbiedingen levering ter zake koopovereenkomsten, zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Voor zover opdrachtgever zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien met opdrachtgever tevens wordt overeengekomen dat wellnesswebshop.nl bepaalde diensten en / of werkzaamheden zal verrichten, verband houdende met de koopovereenkomst, dan zijn ook op het verrichten van die diensten en / of werkzaamheden deze voorwaarden van toepassing. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtgever en wellnesswebshop.nl zijn overeengekomen

1.2 Alle offertes van wellnesswebshop.nl zijn vrijblijvend met betrekking tot prijzen, inhoud, uitvoering, levertijden en beschikbaarheid tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes zijn echter nooit langer geldig dan 1 maand, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.3 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft wellnesswebshop.nl het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na de dag van ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

1.4 Toezending van catalogi, brochures, prijslijsten of inlichtingen mag niet beschouwd worden als een aanbieding van wellnesswebshop.nl. De verstrekte gegevens zullen pas bindend zijn nadat wellnesswebshop.nl dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

2. LEVERING

2.1 Wellnesswebshop.nl zal de zaken leveren op het tijdstip dat, of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn die, is bepaald in de offerte en / of overeenkomst. Indien een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de datum, waarop wellnesswebshop.nl de opdracht heeft bevestigd.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn door wellnesswebshop.nl opgegeven levertijden nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

2.3 Levering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, af magazijn.

2.4 Indien de levering niet tijdig kan geschieden doordat de opdrachtgever, om wat voor redenen dan ook, de te leveren zaken op de afgesproken datum niet wenst en / of niet kan afnemen, worden de eventuele opslagkosten door wellnesswebshop.nl aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

2.5 Indien bij levering van zaken blijkt dat deze zijn beschadigd is de opdrachtgever verplicht, alvorens de goederen in ontvangst te nemen, de schade schriftelijk vast te leggen en dit document te laten ondertekenen door degenen die de zaken levert.

2.6 Verzendkosten binnen Nederland € 4,95 en boven de € 50,00 gratis verzending. Verzending naar Buitenland gelden andere verzendkosten.

3. EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO

3.1 Behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van het risico voor de geleverde zaken op de opdrachtgever overgaan bij levering.

3.2 Zolang de opdrachtgever niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen, waaronder begrepen rente en kosten, heeft voldaan, behoudt wellnesswebshop.nl de eigendom van de door haar geleverde zaken. In dat geval gaat de eigendom op de opdrachtgever over, zodra de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens wellnesswebshop.nl heeft voldaan.

3.3 Het risico voor de zaken gaat ook op de opdrachtgever over indien de zaken aan de opdrachtgever voor een vastgestelde periode op proef ter beschikking zijn gesteld.

3.4 Zolang de geleverde zaken nog niet op de door wellnesswebshop.nl in haar offerte en / of overeenkomst gestelde wijze zijn betaald, is de opdrachtgever niet toegestaan de geleverde zaken te verpanden. Daarnaast dient de opdrachtgever wellnesswebshop.nl onverwijld op de hoogte te stellen indien er een beslag in welke vorm dan ook is of wordt gelegd op de geleverde zaken.

4. KLACHTEN / GARANTIE

4.1 Voor alle door wellnesswebshop.nl geleverde zaken geldt, tenzij een andere termijn uitdrukkelijk is overeengekomen, de garantietermijn die door de producent van de zaken wordt verleend, (indien wellnesswebshop.nl zelf producent van de zaken is geld een garantietermijn van …. Maanden)

4.2 Gedurende de genoemde termijn garandeert wellnesswebshop.nl de deugdelijkheid en goede kwaliteit van door wellnesswebshop.nl geleverde zaken, ten zij geconstateerde gebreken het gevolg zijn van handelingen en / of nalaten van de opdrachtgever en / of derden welke, naar redelijkheid en billijkheid, niet voor rekening en risico van wellnesswebshop.nl zijn.

4.3 Geen aanspraak op de in 5. Genoemde garantie kan gemaakt worden indien de opdrachtgever de bij levering verstrekte voorschriften voor gebruik, onderhoud en waterbehandeling niet heeft nageleefd. Gebruik van andere dan voorgeschreven chemicaliën en het niet naleven van de voorschriften blijft uitdrukkelijk voor rekening en risico van opdrachtgever.

4.4 Daarnaast vallen niet onder de garantie de zaken die door de opdrachtgever veranderd of bewerkt zijn, noch zaken die onoordeelkundig gebruikt zijn en / of gebruikt zijn voor een ander doel dan waarvoor ze zijn bestemd.

4.5 De opdrachtgever kan de in 5. Genoemde garantiebepalingen slechts inroepen indien gebreken aan en / of ondeugdelijkheid van het geleverde schriftelijk aan wellnesswebshop.nl wordt meegedeeld. Bij zichtbare gebreken dient dit binnen 2 dagen na aflevering van de zaken gebeuren, bij onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na constatering van de gebreken.

4.6 Naar keuze van wellnesswebshop.nl bestaat de garantie hetzij uit herstel of vervanging der gereclameerde zaken, hetzij in vergoeding van de factuurwaarde van de gereclameerde zaken, zonder dat de opdrachtgever enige andere aanspraak op de schadevergoeding kan doen gelden.

4.7 Afhaal producten dient u zelf ter garantie te retourneren.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de klant. Wellness webshop is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Wellness webshop, daarnaast is Wellness webshop slechts verantwoordelijk voor datgene dat is vast gelegd in de aankoop nota.

5.2 Wellness webshop is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de klant. Daarnaast neemt Wellness webshop alleen aansprakelijkheid voor het product zelf, oftewel: wachttijden, stagnatie kosten, opgenomen vrije uren / dagen, extra arbeidskosten en eventuele gevolgschade zijn voor rekening van de klant.

5.3 Wellness webshop is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de woning of gebouwen van de klant, stormschade en de gevolgen daarvan en schade toegebracht aan kabels en/of leidingen in de grond, welke niet bekend waren bij aanvang werkzaamheden.

5.4 Wellness webshop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Wellness webshop is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.5 Indien Wellness webshop aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Wellness webshop beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Wellness webshop aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Wellness webshop overeenkomstig de verzekering draagt.

5.6 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Wellness webshop vervalt binnen één jaar nadat de klant bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

5.7 Wellness webshop neemt geen enkele verantwoordelijkheid betreft stopcontacten waarop producten door Wellness webshop geleverd aangesloten worden, ofwel de kabel die naar het product toe leidt, de dikte van de kabel, de aansluitingen en de aarding dienen door een erkend installateur geïnstalleerd en gecontroleerd te zijn.

6. RECLAMATIES

6.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Wellness webshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Wellness webshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Mocht er sprake zijn van restitutie, wordt er rekening gehouden met afschrijving op basis van een levensduur van 5 jaar.

6.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

 • de niet inachtneming door de klant (of door de klant ingeschakelde partij(en), en bediening- en onderhoud, en plaatsing voorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.

6.4 Alle garanties gelden alleen voor de eerste eigenaar, die de aanschaf heeft gedaan bij Wellness webshop.

6.5 Voor producten die door Wellness webshop zijn verkocht als occasions, geldt 3 maanden garantie mits functionerend verkocht.

6.6 Wellness webshop neemt geen verantwoordelijkheden voor: in en opbouw mensen door de klant zelf ingehuurd, ook al zijn deze personen of bedrijven door Wellness webshop aanbevolen.

Toelichting Spa’s en Sauna’s

6.7 Wellness webshop verleent een garantie van 2 jaar op de technische onderdelen (pomp, besturingsunit etc.) en 5 jaar op de kuip van de spa vanaf de datum van installatie. Jets, Kussens en Cover (deksel) zijn uitgesloten van garantie. Op de TV is een garantie van 6 maanden.Wanneer de kuip van de spa gaat scheuren / delamineren gelden de volgende garantievoorwaarden: 1e jaar: 100 % Garantie, 2e jaar: 80% Garantie, 3e jaar: 60% Garantie, 4e jaar: 40% Garantie, 5e jaar: 20% Garantie. De garantie vervalt wanneer één of meerdere onderdelen kapot zijn gegaan door een storing / defect die is veroorzaakt is buiten de macht van Wellness webshop . Ook moet de spa / sauna rondom vrij staan zodat de monteur aan alle kanten van de spa / sauna er makkelijk bij kan. Indien dit niet het geval is dient de klant hier zorg voor te dragen. Bij omwisseling van een spa moet de spa zo staan dat deze door 2 installateurs met hun standaard spa gereedschap op te halen is, eventuele hijskraan kosten zijn voor rekening van de klant.

6.8 Noch de leverancier noch Wellness webshop zijn verantwoordelijk voor een verkeerde installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de klant.

6.9 Onder wijzigingen wordt elke handeling verstaan die tot een defect kan leiden van de spa / sauna of een onderdeel ervan, of die het besturingssysteem onveilig maakt. Schade veroorzaakt door een onjuist draagvlak wordt niet door de garantie gedekt. De klant van de spa / sauna is ten allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toestand van het draagvlak. Onder verkeerd gebruik wordt elk gebruik van de spa verstaan dat niet overeenstemt met de handleiding of gebruik van de spa / sauna voor doeleinden waar deze niet voor ontworpen is.

6.10 Voor spa’s en sauna’s en zonnebanken die door Wellness webshop zijn verkocht als occasions, geldt 3 maanden garantie mits functionerend verkocht.

6.11 Voor de niet acryl spas waaronder opblaas spas verleent Wellness webshop een garantie van 2 jaar op de elektrische onderdelen, en 3 maanden op alle andere onderdelen van de spa.

Toelichting Zwembaden
6.12 Wellness webshop verleent 5 jaar garantie op waterdichtheid van polyester zwembaden en 10 jaar garantie op waterdichtheid van polypropyleen zwembaden.

6.13 Wellness webshop verleent 2 jaar garantie op de laminatie van de gelcoat van het zwembad (osmose) Niet inbegrepen is de kleur aangezien dit aan de waterbehandeling van het zwembad door de gebruiker ligt. Ook is Wellness webshop nimmer aansprakelijk voor inbouw en installatie fouten en de gevolgen daarvan.

6.14 Wellness webshop is niet aansprakelijk voor overstromingen / grondwater, grondverschuivingen of ander natuurgeweld.

De garantie vervalt:

 • indien het zwembad niet volgens de handleiding werd geïnstalleerd. Onjuiste ondergrond, hoog grondwaterniveau, watertemperatuur boven de 28 graden, onzorgvuldig chemicaliën gebruik.
 • Indien er wijzigingen aan het onderhoudssysteem van het zwembad worden toegevoegd, zoals onderhoudsproducten/systemen zonder schriftelijk toestemming van Wellness webshop.
 • Indien het zwembad verkeerd gebruikt is zoals anders dan voor privé doeleinden.
 • Indien er schade veroorzaakt wordt door het niet opvolgen van de winterklaar maak behandeling.
 • Indien er schade veroorzaakt wordt door andere Wellness webshop aanbevolen chemicaliën. (mits daar schriftelijk toestemming voor is gekregen)
 • Als er een reparatie is gedaan door een andere partij dan Wellness webshop
 • Indien het zwembad compleet leeggehaald wordt en daardoor omhoog komt/vervormt/scheurt. Dit kan ontstaan als gevolg van de druk van de grondwaterstand.

6.15 Garantie van de zwembadpomp. Garantie bepalingen volgens bepaling is enkel geldig binnen de Europese lidstaten. De wettelijke verordening van richtlijn 1999/44/ec zal niet beïnvloed worden door deze garantie. De voorwaarden van deze gelden slechts jegens de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar, garantie kan alleen geclaimd worden met een originele aankoopbewijs. Als u vermoed dat gedurende periode van garantie een eventuele klacht terug te voeren is op een fabricatiefout, neem dan contact op met ons of zorg dat het product bij ons terecht komt. Garantie geldt niet indien het apparaat onderhevig is geweest aan verwaarlozing, oneigenlijk gebruik, foutieve installatie, foutief voltage, het niet opvolgen van gebruiksaanwijzingen of instructies of schade door omstandigheden buiten controle, inclusief en niet beperkt tot normale slijtage, brand, overstroming, vorst, regen of andere natuurklachten. De garantie geldt uitsluitend op onderdelen en componenten die door ons worden verkocht. Eigenmachtig veranderingen en / of reparaties of ontmanteling door anderen dan onze servicemonteurs maken deze garantie ongeldig. Problemen met elektrische gedeelten van de pomp kunnen slecht door ons personeel / de fabrikant worden opgelost. De garantievoorwaarden gelden niet wanneer u het product in combinatie met een ander producten gebruikt die het gebruik van een merk kan beïnvloeden. Kosten van waterchemicaliën of waterschade worden niet door deze garantie gedekt. Tevens is de garantie niet van toepassing bij schade aan eigendommen of personen.

Toelichting Tuinhuizen, Veranda’s
6.16 Wellness webshop geeft één jaar garantie op waterdichtheid van dakbedekking, en kitwerkzaamheden.

6.17 Wellness webshop verleent 10 jaar garantie op houtrot voor onder hogedruk geïmpregneerde tuinhuizen; deze garantie is aflopend met 10% per jaar. Dit mits het tuinhuis gemonteerd is op composiet fundamentsbalken.

6.18 Wanneer Wellness webshop montage verricht, dienen onderstaande zaken door de klant in acht te worden genomen:

 • het terrein dient goed toegankelijk te zijn, en geen obstakels te hebben;
 • de ondergrond dient geheel verhard te zijn en moet vlak en waterpas zijn;
 • her straten van ontnomen bestrating ten behoeve van funderingsblokken (poeren) is voor rekening van de klant;
 • aansluiten en materialen naar riolering is voor eigen rekening;
 • de klant is zelf verantwoordelijk voor de nodige vergunningen;
 • extra werkzaamheden die nodig blijken worden in rekening gebracht bij de klant.

7. BETALING

7.1 De betalingstermijn staat vermeld in de offerte en / of de overeenkomst.

7.2 Indien opdrachtgever niet binnen de in de offerte en / of overeenkomst genoemde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim.

7.3 Indien de betaling niet binnen de in de offerte en / of overeenkomst genoemde termijn ontvangen is, is de opdrachtgever, ook zonder ingebrekestelling:

 • Vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd van 1% per maand over het nog openstaande factuurbedrag.
 • Aan wellnesswebshop.nl verschuldigd alle door wellnesswebshop.nl ter incassering van de vordering te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het calculatieschema voor advocatendeclaraties.
 • Over achterstallige rente, na verloop van een jaar gedurende welke deze rente door de afnemer verschuldigd is, eveneens een rente verschuldigd van 1% per maand.

7.4 Iedere betaling door de opdrachtgever strekt in de eerste plaats ter afdoening van kosten en dan van rente, vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een ander factuur.

7.5 Betaling dient uitsluitend te geschieden op de daartoe door wellnesswebshop.nl aangewezen wijze en aan het door wellnesswebshop.nl aangewezen adres.

7.6 wellnesswebshop.nl is te allen tijde, ook na het tot stand komen van een overeenkomst gerechtigd (nadere) zekerheden te verlangen van een juiste nakoming van de verplichtingen door opdrachtgever.

8. MATEN, GEWICHTEN EN TECHNISCHE GEGEVENS / INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1 De in onze aanbiedingen, brieven en andere drukwerken aangegeven maten, gewichten en technische gegevens, zijn gegeven bij benadering tenzij door wellnesswebshop.nl uitdrukkelijk gegarandeerd. Geringe, normale maatafwijkingen zijn mogelijk en geven geen recht op ontbinding en / of schade vergoeding.

8.2 Alle afbeeldingen, foto’s, technische beschrijvingen, ontwerpen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke blijven het eigendom van wellnesswebshop.nl. Tevens behoudt wellnesswebshop.nl de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom. De hiervoor genoemde stukken mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van wellnesswebshop.nl niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt, ongeacht of aan opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan wellnesswebshop.nl te retourneren op straffe van een boete van 500,00 euro per dag dat opdrachtgever daarmee in gebreke blijft.

9. INSTALLATIE / MONTAGE

9.1 Uitgangspunt is dat de installatie en / of montage geschiedt door wellnesswebshop.nl. Wwellnesswebshop.nl verricht daarvoor de benodigde metingen. In de offerte en / of overeenkomst wordt aangegeven of de installatie en / of montage in de koopprijs inbegrepen.

9.2 Indien opdrachtgever zelf maten en / of andere informatie aanlevert voor de installatie en / of montage, zijn eventuele bij installatie en / of montage blijkende onjuistheden in deze informatie voor risico van de opdrachtgever.

9.3 Indien wellnesswebshop.nl krachtens de overeenkomst gehouden is tot installatie en / of montage van enige zaak dan dient opdrachtgever alle benodigde voorzieningen te treffen om een deugdelijke installatie / montage van de zaken ter plaatse mogelijk te maken.

9.4 Onder de benodigde voorzieningen als bedoeld in 9. Vallen onder meer bijvoorbeeld het volledig ontruimen van de plaats waar installatie en of montage dient plaats te vinden, almede het er plaatse beschikbaar zijn van eventueel benodigde nutsvoorzieningen zoals elektra en water.

9.5 Daarnaast wordt bij de offerte en / of de overeenkomst een lijst gevoegd met de vereisten waaraan de plaats waar de installatie en / of montage verricht dient te worden moet voldoen.

9.6 Indien de in dit artikel en in de lijst als bedoeld in 9. Genoemde voorzieningen niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn getroffen, kunnen door wellnesswebshop.nl gemaakte extra kosten, waaronder maar niet beperkt tot arbeidskosten, bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9.7 Wellnesswebshop.nl is gerechtigd de in dit artikel bedoelde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

10. ONTBINDING

10.1 De koopovereenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staan van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn verplichtingen boedelschuld erkent.

10.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door wellnesswebshop.nl geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

11. TOEPASSELIJK RECHT

11.1 Met inachtneming van hetgeen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden is bepaald, en deze bepalingen onverlet latende, is op alle door wellnesswebshop.nl gesloten overeenkomsten uitsluitend van toepassing het Nederlands recht.

12. RETOURNEREN

12.1 Wanneer een artikel niet aan de verwachtingen voldoet dan kunt u het ongebruikte product in de onbeschadigde, originele verpakking voldoende gefrankeerd retour zenden.

12.2 Wilt u uw retourzending per mail aan ons doorgeven en daarbij vermelden: de reden van retour, en uw betaalgegevens vermelden. Als de retourzending aan de voorwaarden voldoet krijgt u het aankoop bedrag teruggestort op uw rekening, verzendkosten worden niet geretourneerd, mits het artikel aantoonbaar gebreken vertoonde bij ontvangst.

12.3 Speciale bestellingen, zoals bijvoorbeeld maatwerk kunnen niet geruild of geretourneerd worden. Bij bestelling van electronische producten die retour gezonden worden, zijn wij genoodzaakt om 10% verwerkingskosten in rekening te brengen, ook worden hierbij de verzendkosten verrekend.

13. PRIVACY

13.1 De gegevens en informatie die de klant aan Wellness webshop verstrekt, zal Wellness webshop zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Wellness webshop mag deze gegevens gebruiken om in de toekomst opnieuw contact te zoeken.

13.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Wellness webshop gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Wellness webshop zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Wellness webshop niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.